B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä

Kohderyhmän määrittely ja segmentointi - kuinka löydän oikeat asiakkaat?

3/6/2023
5 minuuttia

Voit onnistua paremmin markkinoinnissa ja myynnissä, kun tiedät yrityksesi kohderyhmän.

Ilman kohderyhmän määrittelyä mainonnan ja markkinoinnin kohdentaminen on hajanaista ja tehotonta.

Haluatko välttää turhaa rahan menoa ja tavoittaa juuri oikeat asiakkaat mahdollisimman tehokkaasti? Me kerromme miten.

Kohdennetun mainonnan tavoitteena on myös esimerkiksi tavoittaa iän, sukupuolen kautta eri henkilöt.

Kohderyhmän määrittely

Kohderyhmä on yrityksen käyttäjäryhmä, jolle yrityksen tuote tai sisältö on kohdistettu. Kohderyhmä rajataan yleensä yritystoiminnan suunnitteluvaiheessa ja se onkin myynnin kannalta erityisen tärkeää!

Kohderyhmät on tärkeää määritellä aina tavoitteet edellä. Kohderyhmän tulee olla tarkasti määritelty, tavoitettavissa, maksukykyinen ja sen tulee erottua muista. Tarkka kohderyhmä on riittävän pieni, jotta sitä voidaan tehokkaasti kohdentaa, mutta kuitenkin riittävän suuri liiketoimintaa ajatellen.

Kun lähdet suunnittelemaan yrityksesi omaa kohderyhmää, mieti mitä sukupuolta he edustavat, minkä ikäisiä ihmisiä tavoittelet sekä missä he asuvat ja liikkuvat. Käyvätkö asiakkaasi töissä, opiskelevatko he vai sijoittuvatko he kenties johonkin toiseen sosioekonomiseen asemaan? Kuinka todennäköistä on, että he ostavat juuri sinun palveluitasi?

Sinun tulee siis miettiä, millaisia ihmisiä oman kohderyhmäsi henkilöt ovat. Sinun on opittava tuntemaan asiakkaasi ja heidän tarpeensa. Kohderyhmän kautta pystyt tuottamaan tehokkaasti kohdennettua mainontaa.

Mainonnalla voidaan saavuttaa asiakkaiden kohdentaminen.

Miten valita oikea kohderyhmä?

Jos tarkka kohderyhmä ei ole tiedossasi tai haluat miettiä sen kehittämistä, ota avuksesi kohderyhmätutkimus. Tämän avulla saat lisätietoa ja tarkan kuvan tuotteiden ja markkinoinnin kohderyhmästäsi.

Kohderyhmätutkimuksen avulla selviää esimerkiksi kenelle markkinointia tehdään sekä millä tavalla sinun kohderyhmääsi tulisi lähestyä oikein. Kohderyhmiä voi olla useampi, mutta jokaisella kohderyhmälle tulee olla huolella mietitty sekä kohdistettu viesti, onnistuakseen markkinoinnissa.

Kohderyhmätutkimuksen avulla voit selvittää yksityiskohtaista tietoa kuluttajien elämäntyylistä, sosioekonomisesta asemasta sekä elämän arvoista.

Tarvitseeko yritys muka selkeää kohderyhmää?

Kyllä, sillä kohderyhmän tunnistaminen on onnistuneen markkinoinnin edellytys! Kohdennetun mainonnan kautta lisäät näkyvyyttä ja olet asiakkaiden saatavilla.

Kun tunnistat kohderyhmäsi, asiakkaasi tarpeet sekä heidän ostokäyttäytymisen, voit luoda yksityiskohtaisen markkinointisuunnitelman, jolla saat suoraan yhteyden kohderyhmääsi.

Kun sinulla on palvelullesi tai tuotteellesi kohderyhmä, sinulla on myös tietoa kohderyhmän mieltymyksistä. Pystyt siis esimerkiksi hyödyntämään informaatiota ja yhdistelemään sen, mitä tuotteesi tarjoaa siihen mitä kohderyhmä tarvitsee.

Sosiaalisen median ja demografisten tietojen avulla löydetään oikea kohdeyleisö.

Mitä tarkoitetaan asiakassegmentoinnilla?

Asiakassegmentoinnilla tarkoitetaan yrityksen asiakkaiden jakamista useampaan toisistaan eroavaan ryhmään. Yksinkertaisesti kohdeyleisö jaetaan ja organisoidaan ryhmiin eri ominaisuuksien perusteella.

Näiden asiakassegmenttien ansioista yrityksen on helpompi ymmärtää omaa asiakaskuntaansa, heidän tarpeitaan sekä mieltymyksiään. Tämä mahdollistaa tehokkaamman ja tarkoituksenmukaisen markkinoinnin.

Asiakassegmentointi osaksi yrityksen strategiaa

Asiakassegmentointi tuottaa yrityksellesi asiakasymmärrystä, jonka myötä saat hyvin tarkat kohderyhmät myyntiin ja markkinointiin.

Asiakassegmentoinnin avulla varmistat liiketoimintasi menestyksen!

Segmentoimalla asiakaskuntasi tehokkaasti, markkinointiviestintäsi kohdentuu tarkasti, joten tavoitat potentiaaliset asiakkaasi. Tehokkaalla segmentoinnilla voit auttaa yritystäsi edistämään kestävää asiakasuskollisuutta.

Kerää ihanneasiakkaastasi seuraavat tiedot:

  1. Demografiset tiedot: sukupuoli, ikä, sijainti, tulotaso, koulutustaso
  2. Psykografiset tiedot: persoonallisuustyyppi, arvot/uskomukset, elämäntapavalinnat
  3. Käyttäytymistiedot: miten he etsivät tietoa verkosta, millaista sisältöä he itse käyttävät, millä verkkosivuilla asiakkaasi vierailevat
  4. Tavoitteet ja haasteet: mikä asiakkaitasi motivoi, mitä haasteita he yrittävät ratkaista?

Kohderyhmä vai segmentti?

Kun puhutaan markkinasta, puhutaan koko olemassaolevasta markkinapotentiaalista. Markkinan sisällä on saavutettava markkina, johon voidaan kohdentaa toimenpiteitä käytettävissä olevilla resursseilla. Kohderyhmä on puolestaan ne yritykset ja henkilöt, joihin yrityksen markkinointia kannattaa kohdistaa.

Kohdeyleisöllä viitataan vielä laajempaan ryhmään yrityksiä ja kuluttajia, joita voidaan tavoittaa tiettyjen kanavien kautta. Asiakassegmentti puolestaan viittaa kanavan sisällä olevaan tarkempaan joukkoon henkilöitä, jotka jakavat samanlaisia piirteitä.

Kohdennettu mainonta

Kohdennettu mainonta on markkinoinnin muoto, jossa keskitytään mainosviestien välittämiseen yrityksesi kohderyhmälle. Kohderyhmät saadaan muodostettua äsken mainitun segmentoinnin avulla.

Kohdistamalla mainontasi sinun kohderyhmällesi, parannat myyntimahdollisuuksiasi. Kohdennettu mainonta auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi sekä vähentää turhaa mainontaa, jolloin sinä säästät aikaa ja rahaa.

Kohdennettua mainontaa voidaan toteuttaa hakukonemarkkinoinnissa.

Toinen tehokas keino kohdentaa mainoksia tietylle kohderyhmälle on sosiaalinen media. Mainosten kohdentamista sosiaalisessa mediassa voidaan tehdä monien eri kriteerien kautta, kuten esimerkiksi kiinnostuksen kohteet, sijainti, demografiset tiedot sekä yleinen käyttäytyminen internetissä.

Erottaudu eduksesi

Hyvin tehdyllä asiakassegmentoinnilla erotut eduksesi! Tunnet asiakkaasi, tiedät mitä he haluavat ja mikä saa heidät ostamaan. Tunnistat heidän tarpeensa, mikä sisältö sopii heille ja miten onnistut tuottamaan heille lisäarvoa.

Onnistuneen segmentoinnin kautta tehostat yrityksesi toimintaa ja kohdistat resurssisi oikein! Sinun ei tarvitse käyttää turhaa rahaa mainontaan, vaan mainontaa voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti!

Toimintasi on näin yksilöllistä ja saavutat itsellesi tyytyväisiä asiakkaita, jotka ostavat palveluita yritykseltäsi.

Älä jätä dataa hyödyntämättä!

Jotta voit ymmärtää asiakassegmenttejä sekä omaa kohderyhmääsi, tarvitaan aina riittävästi monipuolista dataa. Asiakassegmenttejä ei ole esimerkiksi hyödyllistä lisätä, ellei päätöksen teon pohjana hyödynnetä dataa.

Kerää siis riittävästi olennaista tietoa liideistä ja asiakkaista! Takaa näin yrityksesi onnistuminen ja vastaa kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.

Kohdennettu mainonta vaatii erilaisia tietoja onnistuakseen.

Onnistu kasvussa oikeiden kohderyhmien ja asiakassegmenttien avulla

Tutkimalla keitä ostajasi ovat, tunnistat asiakkaasi tavoitteet, haasteet ja osaat viestiä vastaamalla heidän henkilökohtaisiin tarpeisiinsa.

Rakentamalla asiakkaastasi profiilin, voit kohdentaa markkinointisi oikeille henkilöille. Vältyt siis tuhlaamasta markkinointibudjettiasi turhaan!

Kun tiedät mistä yrityksesi ostajat pitävät ja mitä he tarvitsevat, osaat tuottaa sivuillesi sellaista sisältöä, joka kiinnostaa sinun kohdeyleisöäsi. Verkkosivujen aidosti hyödyllinen sisältö tuo sinulle helpommin liidejä sekä myöhemmin uusia asiakkaita.

Tuntematta asiakkaitasi, koko markkinointistrategiasi epäonnistuu. Tunne siis yleisösi ja sinulla on kaikki valmiudet viestiä huomioiden potentiaaliset asiakkaasi.

Kohderyhmien määrittely, niiden valinta ja pilkkominen segmentteihin ovat yrityksen markkinoinnin ydinosaamista. Kun tämä on tehty huolellisesti ja pitkäjänteisesti, voidaan alkaa työskennellä strategian mukaisesti.